คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสภาสถาบัน

kobsak

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

kessara

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

chatu

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด

chirayu

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

juree

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

ประธาน
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

chanin-2015

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

narongchai-2015

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท เศรณี

twatchai

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล

เลขาธิการ
สมาคมธนาคารไทย

bandid

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการผู้อำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

banyong

คุณบรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

pranee

ดร. ปราณี ทินกร

ศาสตราจารย์, คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

piyasvasti

ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานมูลนิธิ
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)

pasuk

ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ศาสตราจารย์, คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

mechai

คุณมีชัย วีระไวทยะ

นายกสมาคม
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

virabongsa-2015

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

sompop

คุณสมภพ อมาตยกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท บี.บี. บิสซิเนสแมเนจเมนต์ จำกัด

somkiat-2015

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบัน
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

snoh

ดร. เสนาะ อูนากูล

ประธาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

apilas

คุณอภิลาศ โอสถานนท์

ประธาน
มูลนิธิวิเทศพัฒนา

ammar-2015-v2

ดร. อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

anat-2015

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

กรรมการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

philip-2015

Mr. Philip Calvert

Ambassador of Canada to Thailand

Kitayama

Mr. Teisuke Kitayama

Chairman of the Board
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

คณะกรรมการบริหารสถาบัน

kobsak

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

kessara

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

juree

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

ประธาน
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

chanin-2015

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

narongchai-2015

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท เศรณี

twatchai

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล

เลขาธิการ
สมาคมธนาคารไทย

bandid

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการผู้อำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

banyong

คุณบรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

pranee

ดร. ปราณี ทินกร

ศาสตราจารย์, คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

virabongsa-2015

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

somkiat-2015

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบัน
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

snoh

ดร. เสนาะ อูนากูล

ประธาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

apilas

คุณอภิลาศ โอสถานนท์

ประธาน
มูลนิธิวิเทศพัฒนา

ammar-2015-v2

ดร. อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

anat-2015

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

กรรมการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

somkiat-2015

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบัน
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ammar-2015-v2

ดร. อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

chalongphob-2015

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

นักวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม และฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

nipon-2015

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

นักวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

yongyuth-thumb

ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ผู้อำนวยการวิจัย, ด้านการพัฒนาแรงงาน

somchai-thumb

ดร. สมชัย จิตสุชน

ผู้อำนวยการวิจัย, ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

worawan-2015

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม

wisarn-thumb

ดร. วิศาล บุปผเวส

ที่ปรึกษา

adis-thumb

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา

viroj-thumb

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ผู้อำนวยการวิจัย, ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร

dd-thumb

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ผู้อำนวยการวิจัย, ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ

sumet-2015

ดร. สุเมธ องกิตติกุล

อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์

athithan-2015

คุณอธิฏฐาน จันทรังสี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน