(ร)

รงรอง โมกขะวรรธนะ

ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ

รณชัย จันทรรัศมี

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนสละในจังหวัดจันทบุรี

รพีพร รุ้งสีทอง

พฤติกรรมการลงทุนด้านนวัตกรรมและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของกิจการในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทย

รพีพรรณ ศุภรัตนเมธา

ต้นทุนและรายได้จากการผลิตต้นกล้วยไม้เพื่อประดับ

รภัส ศิลป์ศรีกุล

การศึกษาโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร

รริรธร วะทา

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในเอเซีย   

รวิวรรณ บูชิตตานนท์

โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่

รวี สกุลพานิช

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโรงงานผลิตยางรถยนต์เอ

รสดา เวษฎาพันธุ์

การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของสับปะรดไทย

รสนา หงภัทรคีรี

การวิเคราะห์การผลิต การตลาดและการคุ้มครองอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทย

รสสุคนธ์ ไวสูงเนิน

การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายข้าวของรัฐที่มีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศไทย

รอยพิมพ์ เรืองประดิษฐ

เงินคงคลังของไทย (ในสมัยรัชกาลที่ 5-7)

ระดม พบประเสริฐ

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการกินอาหารไทย

ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย

ลักษณะและบทบาทของกลุ่มพ่อค้าผู้ส่งออกข้าวของประเทศไทย พ.ศ. 2489-2528

รักศักดิ์ รักเดช

การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนทำนาบัวตัดดอกทดแทนการทำนาข้าวในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ

ปัญหาการก่อการร้ายและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปัญหาเอดส์ของจังหวัดพะเยา

รังษิต ภู่ศิริภิญโญ

ระบบการตลาดหอยแมลงภู่ ในจังหวัดแถบอ่าวไทยตอนใน ปี 2525

รังสรรค์ โนชัย

การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกมะม่วงของประเทศไทย

รังสฤษฎ์ วรรณวิริยวุฒิ

การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการผลิตข้าวโพดหวาน ภายใต้ระบบสัญญาข้อตกลง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการเพาะปลูก 2544/2545

รังสิมา พุทธางกูรานนท์

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกรุงเทพมหานคร

รัชฎพงศ์ เศรษฐวัฒน์

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แปรรูปของประเทศไทย

รัชดา สิริภาณุพงศ์

พฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์ในการบริโภคผักของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร

รัชดาภรณ์ พัฒนา

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาบ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รัชนี วีระวัฒนยิ่งยง

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

รัชนี เวียงกระโทก

การประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

รัชนี หุยากรณ์

การวิเคราะห์ตลาดส่งออกอาหารสุนัขและแมวของไทย

รัชนี อินทรพุก

ผลของหนี้สาธารณะที่มีต่ออุปสงค์รวมของประเทศไทย

รัชนีกร วุฒิเศรษฐไพบูลย์

ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินในจังหวัดเชียงใหม่

รัชนีพร ธิติทรัพย์

การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาษีเสริมต่อการนำเข้ากากถั่วเหลืองของประเทศไทย

รัชพงศ์ มุลาลินน์

การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

รัชพันธุ์ เชยจิตร

ศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมมะเขือเทศเข้มข้น ซอสมะเขือเทศ และปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ

รัฐ ดำรงศรี

อัตราดอกเบี้ยเสมอภาคกับการเปิดเสรีทางการเงินของไทย

รัฐกร นวราช

ผลกระทบจากนโยบายการเงินต่อภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย

รัฐชัย พิเชียรสุนทร

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและระดับผลผลิตภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ

รัฐพล สกุลเหลืองอร่าม

ผลกระทบของการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ของผู้บริหารต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติ

รัฐวุฒิ เงาะปก

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รัตนพล ทวะชาลี

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนฟาร์มสุกรขุนขนาดเล็กของเกษตรกรอิสระและรับจ้างเลี้ยงในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รัตนา แจ้งจร

การวิเคราะห์การลงทุนของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ในจังหวัดปทุมธานี

รัตนา ศิริรัตน์วรสกุล

การวิเคราะห์สมการการผลิตของอุตสาหกรรมผงซักฟอกในประเทศไทย

รัตนา อินทรหนองไผ่

การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดจากขอบเขตการผลิตของธนาคารพาณิชย์ไทย

รัตนาวดี แก้วไชโย

การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (2325-2394)

รัตยา ชัยลอม

รัตยา ชัยลอม

รัมภา จันทร์เสมา

การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์

การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสมการชุดในการใช้งานทางเศรษฐมิติ

รำจวน กิตติวราวุฒิ

การเจริญเติบโตและการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก

รำไพ อุดมไพจิตรกุล

การแสวงหารายได้ของแผ่นดินภายในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2398-2458

ราชศักดิ์ ปรัชญบริรักษ์

การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็งของไทย

ราชันย์ ว่องกิจ

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการบำบัดน้ำเสียในกระบวนการชุบผิวโลหะของโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์

ราตรี แสนทิตย์

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการบริการตรวจระบบทางเดินอาหาร โดยการส่องกล้องของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

รามรัฐ ชุมสุวรรณ

การประกันการว่างงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการว่างงานของแรงงานไทย

รามาตา ปริญญาพล

บทบาทของสินเชื่อเกษตรต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การสะสมทุน และการเจริญเติบโตของผลผลิตเกษตร

รุ่งคนานต์ สัมฤทธิ์จินตนา

ปัจจัยการดำเนินธุรกิจชุมชนให้พึ่งตนเองได้ : กรณีศึกษาการพึ่งพาสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสีชุมชนของกลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

รุ่งทิพย์ ลิมปาภินันท์

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการทำฟาร์มของเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลง จากการทำนาเป็นสวนผลไม้

รุ่งทิพย์ สาระติ

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกาแฟในธุรกิจกาแฟที่มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย พ.ศ.2547

รุ่งทิพา ตันติถาวร

การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงค์ถั่วลิสงของไทย

รุ่งทิวา สนธิ์พุก

การวางแผนการผลิตทางการเกษตรเพื่อหาแนวทางขยายการปลูกถั่วเหลืองภายใต้สถานการณ์แห่งความเสี่ยงในเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 7 ปีการเพาะปลูก 2527/28

รุ่งพร ชวนไชยสิทธิ์

การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิคของอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น-บุผนังเซรามิค

รุ่งระพี จีนปิ่นเพชร

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเลี้ยงหอยแมลงภู่จากโป๊ะในบางจังหวัดของประเทศไทย ปี 2525

รุ่งเรือง เสนีย์ศรีสกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคในกรุงเทพมหานคร

รุ่งรัตน์ เรืองสังข์

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล : กรณีของบริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด

รุ่งฤดี รัชตมณีเลิศ

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการนำเข้าผลไม้กระป๋องไทยของประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในสหภาพยุโรป

รุ้งตะวัน ห้อยตระกูล

การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ ปีการผลิต 2530/31

รุ้งลาวัลย์ น้อยประสิทธิ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัวและอัตรากำไรของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

รุจา กงประเวชนนท์

ผลกระทบของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของไทยที่มีต่ออุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศ

รุจิรัตน์ พัฒนศรี

การศึกษาต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายอ้อยของเกษตรกรในเขตเกษตรเศรษฐกิจและ นอกเขตเกษตรเศรษฐกิจ

รุจี พงษ์เพ็ง

การศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเปลือก: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเม่า ในหมู่บ้านดอนกลาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เรขา ศรีสมบูรณ์

ประสิทธิผลของการรวมกลุ่มพันธมิตรทางการบิน: กรณีศึกษาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรณู ตังคจิวางกูร

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) ต่อรายได้ของเกษตรกรในบางท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2530

เรวดี เกษไชโย

การศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทย

เริงชัย ภาสำราญ

การวิเคราะห์โอกาสทางการศึกษาและการปรับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   

เริงนภา อยู่เกรียงไกร

ผลกระทบจากการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างต่อปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยไปตลาดสหภาพยุโรป

เริงสันต์ ภูริคัมภีร์

บทบาทและการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการระดมทุนอุตสาหกรรม

เรืองรอง วิศาลศิริกุล

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคากล้วยน้ำว้าในตลาดขายส่งระหว่างภูมิภาคต่างๆ

เรืองรัตนา เรืองรัมย์

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์และไต้หวันในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

เรืองวิทย์ เสวกโกเมต

ปัจจัยที่กำหนดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์

เรืองศักดิ์ พิพิธภัณฑ์

ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพมหานคร

โรจนาพร ข่ายม่าน

การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานกล้วยและแนวโน้มการผลิตในประเทศไทย

โรจน์ ปิ่นแก้ว

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตพืชนอกเขต และในเขตชลประทานขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2523-2524