TDRI: Thailand Development Research Institute
ภาษาไทย | English
 เชื่อมโยง | ติดต่อเรา | E-mail | Board
 
การสมัครงาน
ทีดีอาร์ไอ กำลังเปิดรับนักวิจัยที่มีคุณสมบัติดังนี้

ต้องการเร่งด่วน!

- นักวิจัย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท เศรษฐศาสตร์การขนส่ง /วิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียด)
- สมุห์บัญชี และสมุห์บัญชีอาวุโส (รายละเอียด)

เปิดรับตลอดเวลา
ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดี และหากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ
วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ
บรรยากาศการทำงาน
ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ
ความก้าวหน้า
สถาบันฯ มุ่งส่งเสริมนักวิจัยใหม่ให้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานวิจัย เพื่อให้พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานวิจัยเฉพาะด้านต่อไป รวมทั้งมีส่วนช่วยกำหนดบทบาททิศทางงานของสถาบันในอนาคต ตลอดจนเป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นเชิงนโยบายระดับชาติด้วย
ค่าตอบแทน
โครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของทีดีอาร์ไอมีความยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของงานของนักวิจัย
ติดต่อ
ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สามารถติดต่อมาได้ที่ คุณนภาพร เมฆดำรงค์รักษ์ (mek@tdri.or.th)
หัวหน้าบรรณารักษ์