ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

TITLE  : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = Gross domestic product.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2542-  .
PHYSICAL DESC  : เล่ม : ภาพประกอบ.
NOTE  : ไตรมาสที่ 3/2541 ชื่อผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นรายไตรมาส ; ห้องสมุดมี:ไตรมาสที่ 3-4/2542-4/2552, ไตรมาสที่ 1, 3-4/2553, ไตรมาสที่ 1/2554-3/2555 ; เฉพาะปีล่าสุดเก็บบนชั้นหนังสืออ้างอิงปีเก่าเก็บบนชั้นหนังสืออ้างอิงปีเก่า ; สามารถดูเอกสารได้ที่ http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=95.
CORPORATE BODY  : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
SUBJECT  : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ–ไทย–สถิติ/ ไทย–การผลิต–สถิติ/ บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)–ไทย–ค่าใช้จ่าย–สถิติ/ การระดมทุน–ไทย–สถิติ/ ไทย–การค้า–สถิติ
CALL NO  : REF/HC445.Z9I5/ค123ผน/2542-   (REF-สถิติ)
Download