พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์tan@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 421
สาขาวิจัยNatural Resource and Environment Management