Calendar of Events

« Back to Events

เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ลงทุนอย่างไรให้โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ: นโยบายของรัฐและบทบาทของประชาสังคม

Start:
10 May 2013 10:00 am
End:
10 May 2013 12:45 pm
Venue:
Thailand Development Research Institute
Address:
Google Map
565 Ramkhamaeng 39, Bangkok, Thailand, 10310

กำหนดการเสวนาสาธารณะเรื่อง

 “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ลงทุนอย่างไรให้โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ:
นโยบายของรัฐและบทบาทของประชาสังคม”

ภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”
จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.45 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 ________________________________________________________________________

10.00 – 10.15 น.   ลงทะเบียน

10.15 – 10.30 น.   กล่าวเปิดการเสวนาสาธารณะ

โดย  ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

10.30 – 11.15 น.    ปาฐกถาพิเศษ:
“เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท: นโยบายของรัฐและข้อเสนอต่อบทบาทของประชาสังคม”

โดย  รศ. ดร. ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

11.15 – 11.30 น.     แนะนำโครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”

โดย ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

11.30 – 11.45 น.    นำเสนอกรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”

โดย  อิสร์กุล  อุณหเกตุ  นักวิจัย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

11.45 – 12.45 น.    เสวนาสาธารณะ:
“เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท: ข้อเสนอต่อนโยบายของรัฐและบทบาทของประชาสังคม”

ผู้ร่วมเสวนา:

  1. รศ. ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  2. คุณวิชัย  อัศรัสกร รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  3. ดร. สุเมธ  องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ผู้ดำเนินการอภิปราย: อิสร์กุล  อุณหเกตุ 

ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ events@tdri.or.th ภายในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556

poster-public seminar

iCal Import + Google Calendar