Calendar of Events

« Back to Events

บทบาทภาคประชาสังคมกับการต่อต้านการคอรัปชั่น

Start:
5 August 2013
Venue:
ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Address:
Google Map
565 Ramkhamaeng 39,, Bangkok, Thailand, Thailand, 10310

กำหนดการเสวนาสาธารณะ

เรื่อง “บทบาทภาคประชาสังคมกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

ภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”
จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556  ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กำหนดการ

13.00– 13.30 น.          ลงทะเบียน

13.30 – 13.45 น.        กล่าวเปิดการเสวนาสาธารณะ

โดย  ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

13.45 – 16.30 น.       เสวนาสาธารณะ: “บทบาทภาคประชาสังคมกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

ผู้ร่วมเสวนา:

พันตำรวจเอกดุษฎี  อารยวุฒิ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

คุณภาส  ภาสสัทธา

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดร. กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย

ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร. มานะ  นิมิตรมงคล

ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

คุณประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ผู้ดำเนินการอภิปราย:  คุณอิสร์กุล  อุณหเกตุ  นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

_____________________________________

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2


_____________________________________

AntiCoruption

iCal Import + Google Calendar