Calendar of Events

« Back to Events

‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ (Economy of Tomorrow) หัวข้อ “คิดใหม่ประชานิยม: จากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์ เราเรียนรู้อะไรบ้าง”

Start:
30 May 2013
Venue:
Thailand Development Research Institute
Address:
Google Map
565 Ramkhamaeng 39, Bangkok, Thailand

โครงการเสวนาสาธารณะ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ (Economy of Tomorrow)

หัวข้อ “คิดใหม่ประชานิยม: จากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์ เราเรียนรู้อะไรบ้าง”

วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. – 16.00 น

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

วัตถุประสงค์

โครงการ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนทางปัญญาในหมู่นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และภาคประชาสังคม เกี่ยวกับการร่วมกันออกแบบ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ที่มีความเป็นธรรมทางสังคม ยั่งยืน และมีพลวัต ผ่านเวทีระดมสมอง เสวนาสาธารณะ และการค้นคว้าวิจัย

สำหรับเสวนาสาธารณะครั้งที่ 2 “คิดใหม่ประชานิยม: จากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์ เราเรียนรู้อะไรบ้าง” นี้ มีเป้าหมายเพื่อทบทวนชวนคิดเรื่อง ‘ประชานิยม’ ในเศรษฐกิจการเมืองไทยว่า 12 ปีผ่านไป นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยในปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมบ้าง โดยมีประเด็นหลักที่จะร่วมเสวนา ดังนี้

  • นโยบายประชานิยมในเศรษฐกิจการเมืองไทยมีพัฒนาการอย่างไร และมี ‘ที่ทาง’ ที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยอย่างไร
  • นโยบายประชานิยมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยอย่างไร
  • สังคมไทยและนักวิชาการไทยได้เรียนรู้บทเรียนหรือได้ ‘คิดใหม่’ เรื่องนโยบาย ‘ประชานิยม’ หรือไม่ อย่างไร
  •  เศรษฐกิจการเมืองไทยจะจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายประชานิยม นโยบายสวัสดิการสังคม และความรับผิดชอบทางการคลัง ผ่านระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย อย่างเหมาะสมลงตัวอย่างไร

กำหนดการเสวนาสาธารณะ

13.15 น.               ลงทะเบียน

13.30 น.               แนะนำโครงการ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ และเปิดประเด็นเรื่อง “คิดใหม่ประชานิยม”

  • ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์               ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  • Mr. Marc Saxer                                  ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

13.45 น.               เสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ประชานิยม: จากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์ เราเรียนรู้อะไรบ้าง”

  • ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์                         นักวิชาการอิสระ
  • ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ                       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา                    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์               สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ดำเนินรายการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ openbook

16.00 น.               ปิดการเสวนา

 

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ events@tdri.or.th

ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556

RethinkingPopulist-(6)

 

iCal Import + Google Calendar