Calendar of Events

« Back to Events

งานเสวนาสาธารณะ: คิดใหม่ระบบขนส่งมวลชน

Start:
26 September 2013 1:30 pm
End:
26 September 2013 4:00 pm
Venue:
Thailand Development Research Institute
Address:
Google Map
565 Ramkhamaeng 39, Bangkok, Thailand, 10310

คิดใหม่ระบบขนส่งมวลชน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

จุดประสงค์

  • เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนประเด็นนโยบายสาธารณะที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยเรียนเชิญวิทยากรที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมาร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น
  • สร้างเครือข่ายให้แก่ผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญ

วิทยากร

  • คุณประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  • ดร. สามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธาและจราจร
  • ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร. สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ

ประเด็นวงเสวนาลักษณะงานจะเป็นงานเสวนาสาธารณะ ถาม-ตอบและถกเถียงเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ดำเนินรายการจะวางประเด็นพื้นฐานและเปิดโอกาสให้วิทยากรได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  • บทบาทของรัฐในการส่งเสริม และกำกับดูแลระบบขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ (รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนตัว เครื่องบิน)
  • ปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบขนส่งมวลชนมีอะไรบ้าง และเราควรมีแนวทางใดในการแก้ไข
  • ไทยเราควรมีการออกแบบเมืองและออกแบบระบบขนส่งมวลชนในลักษณะใด เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในภูมิภาคอาเซียน และให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาต่อไป

———————–

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2


———————–
Rethinking_transportation-new

iCal Import + Google Calendar