Calendar of Events

« Back to Events

คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย

Start:
1 July 2013 9:30 am
End:
1 July 2013 12:00 pm
Venue:
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ชั้น 2
Address:
Google Map
565 Ramkhamaeng 39, Bangkok,, Thailand, 10310, Bangkok, Thailand, 10310

กําหนดการเสวนาสาธารณะ
เรื่อง “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย”
จัดโดย สถาบันวิจั ยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจั ยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

———————————

09.30 – 09.45น.          ลงทะเบียน

09.45 – 12.00 น.        เสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย”

ผู้ร่วมอภิปราย:

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา                  นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์                       เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

นพ.วินัย สวัสดิวร                            เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นพ.ภูษิต ประคองสาย                       ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง                         ผู้อํานวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร ทีดีอาร์ไอ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์                   ผู้อํานวยการวิจั ยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ

ผู้ดําเนินการอภิปราย:

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์                  ผู้อํานวยการวิจัยด้านประกันสังคม ทีดีอาร์ไอ

RethinkingHealth

iCal Import + Google Calendar