Calendar of Events

« Back to Events

เสวนาสาธารณะ: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (Accountability)

Start:
20 March 2013 1:30 pm
End:
20 March 2013 4:00 pm
Venue:
ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Address:
Google Map
565 Ramkhamaeng 39, Bangkok, Thailand, 10310

ขอเชิญร่วมงานทีดีอาร์ไอเสวนาสาธารณะ: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (Accountability)

วัน/เวลา: วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

วิทยากร: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

คณะนักวิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาจากโครงการ จัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีประเด็นนำเสนอ ดังนี้
– การปฏิรูประบบการทดสอบ
– การปฏิรูปหลักสูตร
– การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู
– การปฏิรูประบบประเมินสถานศึกษา
– การปฏิรูประบบการคลังเพื่อการศึกษา

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ events@tdri.or.th ภายในวันที่ 18 มีนาคมนี้

Education

iCal Import + Google Calendar