multi

มัลติมีเดีย

thumb-10

สถานีทีดีอาร์ไอ

New Development Model “โมเดลใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

สถานีทีดีอาร์ไอ: มาตรฐานกฎหมายไทยอยู่ที่ไหน?

สถานีทีดีอาร์ไอ: แก้วิกฤตแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยการกระจายอำนาจจัดการน้ำ

สถานีทีดีอาร์ไอ: แนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานภาคครัวเรือน กับ กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

สถานีทีดีอาร์ไอ: อุบัติเหตุนักปั่นบนถนนไทยซ้ำซาก ไม่ใช่เรื่องยากหากจะถอดมาเป็นบทเรียน กับ สุเมธ องกิตติกุล

สถานีทีดีอาร์ไอ: ความท้าทายแรงงานภาคการท่องเที่ยวของไทยในยุค AEC กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

สถานีทีดีอาร์ไอ: มองแนวโน้มสถานการณ์ความเหลื่อมล้ําของไทย

สถานีทีดีอาร์ไอ: กางแผนคมนาคมทางรางของไทย กับ สุเมธ องกิตติกุล

เทปบันทึกภาพการสัมมนาวิชาการประจำปี 2557

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2557: เปิดการสัมมนา

เวทีความคิด 96.5 MHz

การเปิดเสรีภาคบริการให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทย กับ ฉัตร คำแสง

การช่วยเหลือทางการเงินและด้านเทคนิค (วิชาการ) แก่ประเทศใน CLMV อาเซียน กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

โอกาสธุรกิจของไทยในอาเซียนจาก Urbanization กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ตลาดโลกกับจุดเด่นและความจำเป็นในการรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ (อาหาร-ผลไม้) ไทย กับ ธิปไตร แสละวงษ์

อุตสาหกรรมซอฟแวร์ ภาคบริการที่มีศักยภาพของไทย กับ เทียนสว่าง ธรรมวณิช

การขยายศักยภาพ SMEs ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออก และ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) กับ ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ

ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายภาคส่งออกเกษตร-อาหารไทย มีอะไรที่ต้องจับตา กับ มัทนา นันตา

การปรับปรุงกฎ ระเบียบการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับการเป็นชาติการค้า กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

สถานะการจับสัตว์น้ำเพื่อการประมงและความยั่งยืนทะเลไทย กับ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

จากโมเดลเก่า สู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาคน กับ สมชัย จิตสุชน

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ป่าหาย 37 ล้านไร่ ปลูกคืนได้ 11%

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ทุเรียนไทยมีมากกว่า 500 สายพันธุ์

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: มหาวิทยาลัยไทยยังไกล 100 อันดับแรก

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: แพ้ความหวาน ไทยส่งออกน้ำตาลที่ 2

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: หนี้เกษตรกรมากกว่ารายได้ 25.5 เท่า

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: รัฐเก็บภาษีที่ดินรกร้างสูงสุด5%

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: 8 ปี ปะการังชายฝั่งทะเลไทยตาย 30%

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ไทยพลาดแชมป์ส่งออกข้าวระดับโลก

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ไทยแชมป์ผลิตรถยนต์ในอาเซียน

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: คนทำชายฝั่งถูกกัดเซาะ 830 กม.