multi

สำนึกสนทนา: Big data กับการตรวจทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความป็นธรรมในสังคม กับ ณัชพล ประดิษฐเพชรา

วันที่2017-03-06
รายการโทรทัศน์สำนึกสนทนา

FM.101.5 วิทยุจุฬาฯ