multi

กระแสเศรษฐกิจ: Big data กับการปฏิวัติข้อมูล เพื่อฟิ้นเศรษฐกิจ กับ ณัชพล ประดิษฐเพชรา

วันที่2017-03-17
รายการโทรทัศน์กระแสเศรษฐกิจ

FM. 101.5 วิทยุจุฬาฯ