multi

คนเคาะข่าว: ความเข้าใจเรื่อง VAT กับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2017-03-15
รายการโทรทัศน์คนเคาะข่าว

ความเข้าใจเรื่องVAT และมายาคติเรื่องการเก็บภาษี
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย ด้าน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร

ออกอากาศทาง NEWS1 เมื่อ 15 มีนาคม 2560