priority

การปฏิรูปกฎหมาย

bot-thumb

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: อิสร์กุล อุณหเกตุุ
ตีพิมพ์: 2013-07-11
promoting-trade-competition-thumb

การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าเพื่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม

ผู้เขียน: อิสร์กุล อุณหเกตุ
ตีพิมพ์: 2012-11-21

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ เสนอรายงาน “โครงการการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า” เมื่อต้นปี 2555 รายงานฉบับดังกล่าวเสนอสภาพปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 แต่กลับได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลภายใต้มาตรา 4(2) แห่งพระราชบัญญัติฯ

thumb-4

แนวทางการปฏิรูปกระบวนการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชน

ผู้เขียน: ปกป้อง จันวิทย์
ตีพิมพ์: 2012-1-20
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >