priority

วาระทีดีอาร์ไอ

การเพิ่มผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรม

คิดยกกำลังสอง: จาก “รัฐบาลดิจิทัล”.. สู่ “พลเมืองดิจิทัล”

คิดยกกำลังสอง: ทักษะ…วิ่งแข่งกับเทคโนโลยี

คิดยกกำลังสอง: เมื่อธุรกิจดิจิทัล…ปั่นป่วนโลก

ปิด Grab Bike – UberMOTO ปล่อย GoBike ป่วน ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’

คิดยกกำลังสอง: รับเหมาก่อสร้าง…อย่างดิจิทัล

คิดยกกำลังสอง: แก้ปัญหาแท็กซี่…ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

คิดยกกำลังสอง: เศรษฐกิจดิจิทัล ถึงยุคขายของ…จับต้องไม่ได้

ความเห็นต่อกรณี UBER

ไทยต้องพัฒนาประเทศโดยการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี

โมเดลใหม่การพัฒนา: ต้องยกระดับการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีภาคการผลิต

thumb-2

การปฏิรูปการศึกษา

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ ทีดีอาร์ไอ: การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีสู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่า

รายงานชุดการปฏิรูประบบบุคลากรครู: ข้อเสนอการสร้างและคัดเลือกครูสอนดีรุ่นใหม่ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

คิดยกกำลังสอง: โรงเรียนเอกชน…ขายที่ดีกว่าอยู่ต่อ?

คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

คิดยกกำลังสอง: โรงเรียนเล็ก…ปัญหาใหญ่?

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: มหาวิทยาลัยไทยยังไกล 100 อันดับแรก

คิดยกกำลังสอง: ครูอาชีวะดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง

คิดยกกำลังสอง: อาชีวะ…รีแบรนดิ้งอย่างไรให้ได้ผล?

มองลึกคุณภาพอาชีวะฯ ไทยสู่ทางแก้ไขตรงจุด (จบ)

มองลึกคุณภาพอาชีวะฯ ไทยสู่ทางแก้ไขตรงจุด (1)

thumb-4

การปฏิรูปกฎหมาย

บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาลใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร เพื่ออนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก

สรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย

บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง (ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน)

บทบาทของคณะกรรมการกฤษฎีกาในกระบวนการนิติบัญญัติไทย

การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าเพื่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม

แนวทางการปฏิรูปกระบวนการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชน