priority

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ตีพิมพ์2014-07-18
ผู้เขียนอิสร์กุล อุณหเกตุ

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. …. กับการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’

Download