publication

สิ่งพิมพ์พิเศษ

thumb-21

เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ , สาโรช ศรีใส
ตีพิมพ์: 2014-03
Thumb_Snoh

Life and Work of Snoh Unakul

ตีพิมพ์: 2013-09-24

Life and Work of Snoh Unakul

khonthai-thumb

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, อมรเทพ จาวะลา, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สาวิณี สุริยันรัตกร, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ขนิษฐา ฮงประยูร, สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, เศก เมธาสุรารักษ์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, วิโรจน์ ณ ระนอง, วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล
ตีพิมพ์: 2013-01
po13-thumb

รวมบทความวิจัยทางด้านนโยบาย : 60 ปี ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ผู้เขียน: ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
ตีพิมพ์: 2010
thumb-21

20 ปีทีดีอาร์ไอ

ตีพิมพ์: 2004
thumb-21

สินเชื่อในชนบทประเทศไทย

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, นิพนธ์ พัวพงศกร, บัณฑิต นิจถาวร, ประยงค์ เนตยารักษ์, เพลินพิศ สัตย์สงวน, เยาวเรศ ทับพันธุ์, วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ตีพิมพ์: 1991-04
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >