อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ตีพิมพ์1996-11
ผู้เขียนกอบกุล รายะนาคร