publication

การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

ตีพิมพ์1997-08
ผู้เขียนปราณี ทินกร
Download