publication

บทบาทของสถาบันวิจัยภาครัฐในการลอกเลียนอย่างสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์เพื่อการอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทย

ตีพิมพ์1999-05
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
Download