การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์กับกลุ่มชนตามแนวชายแดนและแรงงานต่างด้าว

ตีพิมพ์2007-05
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สุปราณี เชยชม