publication

การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค

ตีพิมพ์2013-10
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, สุเมธ องกิตติกุล
Download