นโยบายการค้าระหว่างประเทศกับการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย

ตีพิมพ์2013-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สุนทร ตันมันทอง