ทรัพยากรมนุษย์

thumb-16

การวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้เขียน: จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์, ฐิติมา พุฒิทานันท์, ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์
ตีพิมพ์: 2551
thumb-16

กลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล, วรัตถ์ บุญรัตนกรกิจ
ตีพิมพ์: 2016-06
thumb-16

ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, จารุวรรณ เฮงตระกูล, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, อติญา อารยพงศ์, อุไรรัตน์ จันทรศิริ, ภาระวี สุวรรณดิษฐากุล, กัมพล ปั้นตะกั่ว, นิภา ศรีอนันต์, มัทนา นันตา
ตีพิมพ์: 2015-09
thumb-16

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ

ผู้เขียน: บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, นิศากร เลิศพัชรานนท์, พีรยุทธ บุญถึง, ศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ, นที ธรรมพัฒน์พงศ์
ตีพิมพ์: 2015-08
thumb-16

การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์, พสิษฐ์ พัจนา
ตีพิมพ์: 2015-04
thumb-16

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์
ตีพิมพ์: 2015-01
new publication-public car accident-thumb

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา

ผู้เขียน: สุเมธ องกิตติกุล, อัมมาร สยามวาลา, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, วรานันต์ ตันติเวทย์, ณิชมน ทองพัฒน์, ปุญญภพ ตันติปิฏก, ชุติมา ทองชมภู
ตีพิมพ์: 2013-04
reforming-fundamental-education-thumb

การจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ภาวิน ศิริประภานุกูล, ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 2013-03
thumbpoverty

โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์
ตีพิมพ์: 2013-02
khonthai-thumb

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, อมรเทพ จาวะลา, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สาวิณี สุริยันรัตกร, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ขนิษฐา ฮงประยูร, สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, เศก เมธาสุรารักษ์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, วิโรจน์ ณ ระนอง, วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล
ตีพิมพ์: 2013-01