ระบบกำกับดูแลและกฎหมาย

thumb-13

กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร, บุญวรา สุมะโน, อิสร์กุล อุณหเกตุ, จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, ธนภัทร ชาตินักรบ
ตีพิมพ์: 2016-08
thumb-16

กลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล, วรัตถ์ บุญรัตนกรกิจ
ตีพิมพ์: 2016-06
thumb-13

การศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุเมธ องกิตติกุล, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์, ฉัตร คำแสง
ตีพิมพ์: 2016-03
thumb-13

รัฐและการแทรกแซงสื่อ

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2015-08
thumb-16

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ

ผู้เขียน: บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, นิศากร เลิศพัชรานนท์, พีรยุทธ บุญถึง, ศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ, นที ธรรมพัฒน์พงศ์
ตีพิมพ์: 2015-08
thumb-13

ประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2015-04
thumb-16

การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์, พสิษฐ์ พัจนา
ตีพิมพ์: 2015-04
thumb-13

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต
ตีพิมพ์: 2014-12
government-advertise-thumb

การซื้อสื่อของภาครัฐ

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2014-08-01