เศรษฐกิจมหภาค

thumb-16

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ

ผู้เขียน: บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, นิศากร เลิศพัชรานนท์, พีรยุทธ บุญถึง, ศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ, นที ธรรมพัฒน์พงศ์
ตีพิมพ์: 2015-08
thumb-11

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สุนทร ตันมันทอง
ตีพิมพ์: 2014-10
h121-thumb

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, สุเมธ องกิตติกุล, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณิชมน ทองพัฒน์, ณัชชา โอเจริญ, ปุญญภพ ตันติปิฏก
ตีพิมพ์: 2014-06
bot-paper-deunden-thumb

กฏ กติกาของภาครัฐกับประสิทธิภาพของตลาด

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ตีพิมพ์: 2013-09-24
khonthai-thumb

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, อมรเทพ จาวะลา, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สาวิณี สุริยันรัตกร, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ขนิษฐา ฮงประยูร, สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, เศก เมธาสุรารักษ์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, วิโรจน์ ณ ระนอง, วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล
ตีพิมพ์: 2013-01
thumb-11

การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, วารีรัตน์ เพชรสีช่วง, จิรัฐ เจนพึ่งพร
ตีพิมพ์: 2013
300-thumb

ผลกระทบนโยบายค่าแรง 300 บาทและเงินเดือน 15,000 บาท

ผู้เขียน: ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สมชัย จิตสุชน, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ชนิดา ชัยชาติ, นิรัติ อิงพรประสิทธิ์, ขนิษฐา ฮงประยูร, ลลิตา ละสอน, นันทพร เมธาคุณวุฒิ, ชยดล ล้อมทอง
ตีพิมพ์: 2012-05