ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

thumb-15

แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้ สำหรับประเทศไทย

ผู้เขียน: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, ณัฎฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี
ตีพิมพ์: 2015-01
thumb-15

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

ผู้เขียน: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
ตีพิมพ์: 2009-08
thumb-15

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

ผู้เขียน: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ศาสตรา สุดสวาสดิ์, วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, สากล จริยวิทยานนท์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ธัญวรรณ เหมพนม, นิภา ศรีอนันต์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี
ตีพิมพ์: 2008-01
thumb-15

โครงการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

ผู้เขียน: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ศาสตรา สุดสวาสดิ์, วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, สากล จริยวิทยานนท์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ธัญวรรณ เหมพนม, นิภา ศรีอนันต์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี
ตีพิมพ์: 2008-01
thumb-15

แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์)

ผู้เขียน: ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, สมชาย หาญหิรัญ, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ปัญญา จารุศิริ, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์, สุณีพร ทวรรณกุล, วินัย แสงสืบ, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
ตีพิมพ์: 2008
thumb-15

Prioritizing Environmental Problems with Environmental Costs

ผู้เขียน: Adis Israngkura, Acharee Steinmueller, Rawadee Jarungrattanapong
ตีพิมพ์: 2006-10
thumb-15

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: สิ่งแวดล้อม

ผู้เขียน: อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ปนัดดา กัลปพฤกษ์
ตีพิมพ์: 2004-11