ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

thumb-15

โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงไทย-ยูนนาน เล่มที่ 2: ภาคเหนือตอนบน

ผู้เขียน: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, โกมล ชอบชื่นชม, กนก ฤกษ์เกษม, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, สมชาญ หาญหิรัญ, ชัยยศ สันติวงษ์, สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, กอบกุล รายะนาคร
ตีพิมพ์: 1998-02
thumb-15

โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงไทย-ยูนนาน เล่มที่ 1: มณฑลยูนนาน

ผู้เขียน: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จิราวรรณ ฉายสุวรรณ, สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
ตีพิมพ์: 1998-02
thumb-15

ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ผู้เขียน: อภิชาติ ขาวสอาด, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, Arnel B. Rala, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, สมเกียรติ เรืองจันทร์
ตีพิมพ์: 1997-19
thumb-15

Conflict and Change in an Open-Access Resource: An Analysis of Thailand’s Coastal Fisheries

ผู้เขียน: Craig Johnson
ตีพิมพ์: 1997-12
thumb-15

Mineral Resources and Green Accounting

ผู้เขียน: Somchai Harnhirun, Pamela Tisdale, Areeya Boon-Long
ตีพิมพ์: 1997-12
thumb-15

แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระยะที่ 2 (2541-2550) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน: อภิชาติ ขาวสอาด, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, Arnel B. Rala, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, สมเกียรติ เรืองจันทร์
ตีพิมพ์: 1997-09
thumb-15

ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน: อภิชาติ ขาวสอาด, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, Arnel B. Rala, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, สมเกียรติ เรืองจันทร์
ตีพิมพ์: 1997-09
thumb-15

แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ระยะที่ 2 (2541-2550) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน: อภิชาติ ขาวสอาด, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, Arnel B. Rala, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, สมเกียรติ เรืองจันทร์
ตีพิมพ์: 1997-09
thumb-15

A Computable General Equilibrium (CGE) Model for Thailand Incorporating Natural Water Use and Forest Resource Accounting

ผู้เขียน: Chalongphob Sussangkarn, Ritu Kumar
ตีพิมพ์: 1997-06
thumb-15

การค้า VS ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแกตต์ถึงองค์กรการค้าโลก

ผู้เขียน: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, พิศมัย ภูริสินสิทธิ์ เอี่ยมสกุลรัตน์
ตีพิมพ์: 1997-01