ระบบสวัสดิการสังคม

thumb-16

กลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล, วรัตถ์ บุญรัตนกรกิจ
ตีพิมพ์: 2016-06
thumb-16

ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, จารุวรรณ เฮงตระกูล, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, อติญา อารยพงศ์, อุไรรัตน์ จันทรศิริ, ภาระวี สุวรรณดิษฐากุล, กัมพล ปั้นตะกั่ว, นิภา ศรีอนันต์, มัทนา นันตา
ตีพิมพ์: 2015-09
Thumb_JustHealth

การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร, ศิวาพร ฟองทอง, พัชรี บำรุงธรรม, ยศ วัชระคุปต์, รัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์, ชยดล ล้อมทอง, พัชราภรณ์ โคตรนารินทร์, พสิษฐ์ พัจนา
ตีพิมพ์: 2015-08
thumb-16

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ

ผู้เขียน: บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, นิศากร เลิศพัชรานนท์, พีรยุทธ บุญถึง, ศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ, นที ธรรมพัฒน์พงศ์
ตีพิมพ์: 2015-08
thumb-16

การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์, พสิษฐ์ พัจนา
ตีพิมพ์: 2015-04
thumb-16

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์
ตีพิมพ์: 2015-01
thumb-18

โครงการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการกาหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2014-03
new publication-public car accident-thumb

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา

ผู้เขียน: สุเมธ องกิตติกุล, อัมมาร สยามวาลา, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, วรานันต์ ตันติเวทย์, ณิชมน ทองพัฒน์, ปุญญภพ ตันติปิฏก, ชุติมา ทองชมภู
ตีพิมพ์: 2013-04
thumb-18

โครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, พรชัย ฬิลหาเวสส
ตีพิมพ์: 2013-02
thailand-health-insurance-system-thumb

การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, พรชัย ฬิลหาเวสส
ตีพิมพ์: 2013-02