ระบบสวัสดิการสังคม

thumb-16

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์
ตีพิมพ์: 2015-01
new publication-public car accident-thumb

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา

ผู้เขียน: สุเมธ องกิตติกุล, อัมมาร สยามวาลา, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, วรานันต์ ตันติเวทย์, ณิชมน ทองพัฒน์, ปุญญภพ ตันติปิฏก, ชุติมา ทองชมภู
ตีพิมพ์: 2013-04
thailand-health-insurance-system-thumb

การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, พรชัย ฬิลหาเวสส
ตีพิมพ์: 2013-02
thumbpoverty

โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์
ตีพิมพ์: 2013-02