research

ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตีพิมพ์2015-09
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, จารุวรรณ เฮงตระกูล, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, อติญา อารยพงศ์, อุไรรัตน์ จันทรศิริ, ภาระวี สุวรรณดิษฐากุล, กัมพล ปั้นตะกั่ว, นิภา ศรีอนันต์, มัทนา นันตา
Download