research

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย

ตีพิมพ์2014-06
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, สุเมธ องกิตติกุล, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณิชมน ทองพัฒน์, ณัชชา โอเจริญ, ปุญญภพ ตันติปิฏก
Download