research

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4)

ตีพิมพ์2013-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สุนทร ตันมันทอง, อัจฉรียา อนันตทัศน์

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4)  เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Download