banner-poverty

โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้

ตีพิมพ์2013-02
ผู้เขียนสมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้ นำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Download