research

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ตีพิมพ์2014-12
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต

“การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา”

Download