banner-donate

“ชวนสังคมร่วมลงทุน” โครงการศึกษาการลงทุนด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ

จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่จัด2017-01-11
สถานที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เทปบันทึกและเอกสารประกอบการสัมมนา
“ชวนสังคมร่วมลงทุน”
(โครงการศึกษาการลงทุนด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ)

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ช่วงที่ 1 นำเสนอภาพรวมโครงการฯ และยุทธศาสตร์
โดย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (เอกสารประกอบ Icon_PDF)
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เอกสารประกอบ Icon_PDF)
ดำเนินรายการโดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 2 เสวนาเรื่อง “การลงทุนด้านสังคมของไทย: สถานะปัจจุบันและภาพในอนาคต”
ผู้ร่วมเสวนา
คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
คุณวาทนันทน์ พีเทอร์สิค  กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบ Icon_PDF)
คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 3 เสวนาเรื่อง “การลงทุนทางด้านสังคมของไทย: มุมมองจากผู้ร่วมลงทุน”
ผู้ร่วมเสวนา
นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่าสนธิ จ.ลพบุรี
คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
คุณอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “Socialgiver”

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 4 ประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่ม 1 การพัฒนาคน (การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการให้ทุนการศึกษา)
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค    กระทรวงศึกษาธิการ  (เอกสารประกอบ Icon_PDF)
ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (เอกสารประกอบ Icon_PDF)

กลุ่ม 2 ตาข่ายทางสังคม (การช่วยเหลือผู้พิการและผู้อ่อนไหวเปราะบางทางสังคม)
ดร.วิชสิณี  วิบุลผลประเสริฐ   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (เอกสารประกอบ Icon_PDF)
ดร.บุญวรา  สุมะโน             สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (เอกสารประกอบ Icon_PDF)