ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2555 เตรียมความพร้อมสู่ AEC

จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2013-05-30

เอกสารประกอบการสัมนา:

1. เอกสารการนำเสนอ Icon_PDF

2. การใช้ประโยชน์ FTA รายสาขา Icon_PDF