เสวนา “การต่อสู้กับคอร์รัปชัน: มองโลก มองไทย” และ เปิดตัวหนังสือคอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา

จัดโดยทีดีอาร์ไอ - สำนักพิมพ์ openworlds - สถาบันเอเชียศึกษา - สกว.
วันที่จัด2016-06-03
สถานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทปบันทึกงาน เปิดตัวหนังสือ คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา (Corruption: A Very Short Introduction) โดย ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และ ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้แปล

และเสวนาในหัวข้อ “การต่อสู้กับคอร์รัปชัน: มองโลก มองไทย โดย

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บรรยง พงษ์พานิช คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดำเนินรายการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา