แถลงข่าว “ปัญหาและทางออกกรณีดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน (CPI) ของไทย”

จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่จัด2017-02-06
สถานที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.)

แถลงข่าว “ปัญหาและทางออกกรณีดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน (CPI) ของไทย”

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

6 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.)

เอกสารประกอบ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

Download (PDF, 504KB)