workshop-green business-doc-banner

โอกาสและแนวทางเพื่อการพัฒนาธุรกิจสีเขียวในประเทศไทย

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2013-10-11
สถานที่ห้อง World Ballroom C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด

เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะ:

1. เอกสารนำเสนอ ‘ประเทศไทยในบริบทธุรกิจสีเขียว: สถานการณ์ปัจจุบันและภาพอนาคต’
โดย ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ ทีดีอาร์ไอ   Icon_PDF

2. เอกสารนำเสนอ ‘SCG SD Operation towards the Forefront of Green Business’
โดย คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน เอสซีจี   Icon_PDF

3. เอกสารนำเสนอ ‘ชุมชนไทยกับกระแสธุรกิจสีเขียว: ประสบการณ์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงานชุมชน’
โดย ดร. เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Icon_PDF

4. เอกสารนำเสนอ ‘ธุรกิจไทย-สังคม-สิ่งแวดล้อม’
โดย  ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนวะณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว  Icon_PDF