ทางรอดของประเทศไทย ครั้งที่ 1

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุุนการวิจัย
วันที่จัด2009-09-12
สถานที่ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์
Download