ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ครึ่งแรกปี 2553

จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2010-12-20
Download