ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
วันที่จัด2011-12-02
สถานที่ณ ห้องเกษมอุทยานิน (ชั้น 2 ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Download