ก้าวแรกระบบการประเมินผล การวิจัยและพัฒนาของประเทศ: กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดภาพรวมของประเทศ

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2012-03-06
สถานที่ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
Download