ก้าวแรกระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ: กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดภาพรวมและรายสาขาการวิจัย

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2012-05-17
สถานที่ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
Download