ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2554 เตรียมความ พร้อมสู่ AEC

จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2012-06-06
สถานที่ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Download