บุคลากร

นักวิจัย

สำนักงานประธานสถาบัน (PO)

สำนักงานประธานสถาบัน

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

นภาพร เมฆดำรงค์รักษ์

ลดาพรรณ คูวิสิษฐ์โสภิต

มานา วิตยากร

วรินทร์ชนา อภิชัยธนาโรจน์

กิตติพัฒน์ บัวอุบล

ฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ

ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์

บุศรินทร์ กลิ่นสวัสดิ์

ธีรชัย เกื้อเกตุ

นภาพร แสนพิศ

สิรนันท์ เดชะคุปต์

นพนันท์ ตรียุทธวัฒนา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นพ. ต่อพงศ์ อัศวิษณุ

นันทพร เมธาคุณวุฒิ

กุสุมา สารดี

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

พัชรี บำรุงธรรม

วรพงษ์ สงวนจิตร

วสัน เลียงธนะฤกษ์

ฝ่ายการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์

ญาธินี ตันติวิวัฒน์

อาทิตย์ บุญรอด

ธนิน ทวีอรรคเดช

วริษฐา ดำแก้ว

ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม (HRS)

สำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ดร. สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

สุวดี กอวัฒนา

วิสาร์กร รามางกูร

พิมพ์รัมภา ไวสุริยะ

ด้านการพัฒนาแรงงาน

ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

สุนีย์ แซ่คู

ชนิดา ชัยชาติ

จักรกฤษณ์ จิระราชวโร

นิรัติ อิงพรประสิทธิ์

อัจฉรียา อนันตทัศน์

ราตรี ประสมทรัพย์

ขนิษฐา ฮงประยูร

ศศิวิมล ตันติวุฒิ

อลงกรณ์ ฉลาดสุข

กัญญาภัค เงาศรี

ภานุวัตร ตาใจ

ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์

ดร. สุเมธ องกิตติกุล

ชุติมา ทองชมภู

ณิชมน ทองพัฒน์

ณัชชา โอเจริญ

พรพิมล ตินะน้อย

ญาณิ พายัพสาย

ภี อาภรณ์เอี่ยม

กวินนา ชำนาญแพทย์

ด้านหลักประกันทางสังคม

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

วิมลรัตน์ เหมือนกูล

ยศ วัชระคุปต์

พสิษฐ์ พัจนา

วรรณภา คุณากรวงศ์

ปริวัฒน์ รัตนาศิริภิรมย์

ชนัญญา ประสาทไทย

ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา (SEP)

สำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

กรนัดดา กิตติวรภูมิ

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

ดร. ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

พจรีย์ เทพบัวทอง

กรนัดดา กิตติวรภูมิ

กาญจณ์ธารี บัวคำ

นิภา ศรีอนันต์

กัมพล ปั้นตะกั่ว

ปัญจสิทธิ์ โชคสัมฤทธิ์ผล

ศศิพงศ์ สุมา

ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ดร. บุญวรา สุมะโน

ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ

ศิราภรณ์ เก็บเบ็น

วิสาร์กร รามางกูร

วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี

ธิปไตร แสละวงศ์

ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ

จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล

ฉัตร คำแสง

ณิชาพรรณ อัศวสุรนาท

ณัชพล ประดิษฐเพชรา

ภวินทร์ เตวียนันท์

ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

เจ้าหน้าที่