อาทิตย์ บุญรอด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
อีเมล์artit@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 519