จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์

ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานเอกสารและเผยแพร่
อีเมล์jung@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 218